pakuri

Pakurinviljelyä koskeva luonnontuotetulojen verotusohje on päivitetty, ja se on tullut voimaan 1.1.2021 alkaen. Päivitetty versio korvaa kesäkuussa 2020 voimaan tulleen luonnontuotetulojen verotusohjeen. Ohjeeseen on tehty rakenteellisia muutoksia veronalaisten luonnontuotetulojen osalta ja lisätty uutena asiana metsänomistajan omasta metsästään saamat veronalaiset luonnontuotetulot. Lisäksi arvonlisäverovelvollisuuden vähäisen toiminnan alaraja on korotettu 1.1.2021 alkaen 10 000 eurosta 15 000 euroon.

Pakurin myyntitulojen verotus

Itse kasvatettu pakuri lasketaan viljelytuotteeksi, jolloin pakurista saatavat myyntitulot ovat maatalouden verotettavaa tuloa. Pakurin viljelyn, kasvatuksen, korjuun ja kuljetuksen kulut ovat vastaavasti maatalouden vähennettäviä menoja. Tämä siitäkin huolimatta, että pakurin kasvatus tapahtuu metsässä. Tulojen ja menojen veroilmoittaminen tapahtuu maatalouden verolomakkeella 2 tai maatalousyhtymän lomakkeella 2Y. Pakurista saadut ja pakurimenoissa maksetut arvonlisäverot ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella (veroilmoitus oma-aloitteisista veroista), mikäli pakurin kasvattaja on arvonlisäverovelvollinen.

Pakuria viljelevällä palkansaaja- tai eläkeläismetsänomistajalla on harvemmin maatalouden tulolähteeseen luettavaa varallisuutta, jolloin maataloustulo on kokonaisuudessaan ansiotulona verotettavaa. Tällöin pakuritulot tulevat verotettavaksi palkkatulon ja/tai eläketulon päälle lisäansiotuloina. Ko. tulojen lopullinen veroprosentti on kunkin henkilön verokortissa näkyvä korkeampi lisätulojen veroprosentti. Tämä lisätulojen veroprosentti (0 – 55 %) vaihtelee eri verovelvollisilla paljon riippuen kaikkien ansiotulojen eli lähinnä palkan tai eläkkeen määrästä.

Kulujen vähentäminen verotuksessa

Pakurin kasvatuksen alkuinvestoinnista syntyy yleensä paljon kuluja. Mikäli pakurinkasvattaja saa muitakin maataloustuloja (eli kyseessä on maatalouden harjoittaja), voi hän vähentää pakuriviljelmän perustamisesta ja kasvattamisesta syntyneet kulut maatalouden muista tuloista (kasvinviljelyn ja karjataloustuotteiden myyntitulot, maataloustuet, pellon vuokratulot) jo samana verovuonna.

Palkansaaja- ja eläkeläismetsänomistajilla maatalouden tulolähteestä syntyy pakuriviljelmän perustamisvuosina tappiollinen tulos, ja tappion hyödyntäminen on monimutkaisempaa. Verottaja vahvistaa viran puolesta pakuriviljelmän perustamisesta syntyneet kulut maatalouden tulolähteen tappioksi. Tämän jälkeen vahvistettu maatalouden tulolähteen tappio voidaan vähentää seuraavan 10 vuoden aikana vain saman verovelvollisen maatalouden voitollisista tuloksista (ei voida vähentää muista pääomatuloista).

Toinen monille edullisempi vaihtoehto on se, että verovelvollinen vaatii maatalousveroilmoituksessa, että maatalouden tappio (eli tässä kohdassa pakurista syntyneet tappiot) vähennetään osittain tai kokonaan saman verovelvollisen ja hänen puolisonsa kaikista pääomatuloista. Verovelvollisen tulee itse vaatia maatalouden tappion vähentämistä pääomatuloista. Verottaja ei tee sitä viran puolesta. Tappiot voidaan vähentää muista pääomatuloista (metsätalouden pääomatulo, asunnon tai liikehuoneiston vuokratulo, osinkotulo, luovutusvoitto jne.) saman verovuoden ja seuraavan 10 vuoden aikana.

Mikäli maatalouden tappio halutaan vähentää seuraavan 10 vuoden aikana maatalouden tuloksesta, ilmoitetaan tappiollinen maatalouden tulos veroilmoituslomakkeen toisella sivulla kohdassa ”Maatalouden tappio”. Mitään varsinaista vaatimusta ei tällöin tarvitse tehdä. Verottaja vähentää viran puolesta tappion seuraavan 10 vuoden aikana maatalouden tuloista (+-merkkiset tulot). Jos +-merkkisiä maatalouden tuloksia ei seuraavan 10 vuoden aikana synny riittävästi, ei ko. maatalouden tappiota voida tällöin vähentää.

Pakurin kasvatuksesta ja korjuusta aiheutuu todennäköisesti myös matkakuluja. Yksityistalouteen kuuluvan auton käyttö vähennetään lomakkeen kohdassa 8. Maatalousverotuksessa voi vähentää oman yksityistalouden auton käytöstä valtion matkustussäännön mukaisen kilometritaksan. Pakurin kasvatuksen matkakuluista on pidettävä asianmukaista kirjanpitoa (päivämäärä, mistä mihin ajettu, minkä takia ajettu ja kilometrimäärä).

Lisätietoa: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48538/luonnontuotetulojen-verotus2/
Tämä kirjoitus on laadittu yhteistyössä Verohallinnon ja Suomen metsäkeskuksen kanssa.

Haluan lisätietoja pakurin viljelystä

Olen kiinnostunut
KÄÄPÄ Forest ostaa pakurisadon.
KÄÄPÄ Forest istuttaa pakurin
Esim. ilmoitathan tässä, mikäli toivot yhteydenottoa puhelimitse toimistoaikojen ulkopuolella (klo. 16-18).
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
By sending a message, you accept our privacy policy practices